Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ALTAVOLA DESIGN

I.       Postanowienia ogólne
II.     Wymagania techniczne do korzystania ze sklepu
III.    Rejestracja Klientów w Sklepie
IV.    Zasady składania i realizacji zamówień
V.     Ceny produktów
VI.    Dostawa
VII.  Sposoby płatności
VIII. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy
IX.    Rękojmia, Gwarancja, Reklamacje
X.     Dane osobowe
XI.    Rozwiązanie umowy i usunięcie konta
XII.   Postanowienia końcowe
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 

Postanowienia ogólne

 • Sklep internetowy ALTAVOLA  DESIGN działający  pod adresem https://altavola-design.pl/ prowadzony jest przez Altavola Design Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Wieleńska 1 A, 64 - 980 Trzcianka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000619778, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 7831742481 oraz wpisaną do Krajowego Rejestu Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej KRS: 0000619778, zwaną dalej „Sprzedającym” albo „Sklepem” albo ALTAVOLA DESIGN.
 • Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży oraz dostawy towarów na odległość tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji kupujących jak również zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie internetowym ALTAVOLA DESIGN pod adresem https://altavola-design.pl/.
 • Informacje dotyczące towarów Sprzedający umieszcza na stronach internetowych sklepu wykazanych powyżej w pkt 1.
 • Definicje użyte w regulaminie:
  • Sprzedający lub Administrator danych osobowych – właściciel sklepu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym https://altavola-design.pl/. Adres siedziby: ul. Wieleńska 1 A, 64-980 Trzcianka;
  • Sklep – prowadzony przez sprzedającego sklep internetowy zarejestrowany pod domeną https://altavola-design.pl/;
  • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna składająca zamówienie w sklepie;
  • Konsument – osoba fizyczna składająca zamówienie w Sklepie, w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Produkt / produkty / towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym;
  • Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała poprawnej rejestracji Konta w Sklepie;
  • Konto – udostępnione Użytkownikowi Sklepu po dokonaniu rejestracji miejsce na serwerze, gdzie Użytkownik wprowadza swoje Dane osobowe i w ramach którego administruje Danymi osobowymi. W ramach konta Użytkownik uzyskuje możliwość zakupu Produktów w ramach funkcjonowania Sklepu internetowego z zastrzeżeniem niniejszego regulaminu;
  • Koszyk – funkcjonalność Sklepu, gdzie wyświetlane są dodawane przez Klienta produkty przeznaczone do zakupu. Umożliwia klientowi modyfikację oraz ustalenie danych przeznaczonych do zamówienia gdzie w szczególności daje możliwość modyfikacji: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, wybrania sposobu dostawy oraz formy płatności;
  • Panel klienta – funkcjonalność sklepu która umożliwia Użytkownikowi, po zalogowaniu przy użyciu wybranych przez Użytkownika danych logowania określonych w trakcie rejestracji tj. loginu i hasła, zarządzanie swoimi Danymi osobowymi oraz korzystania z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie;
  • Adres / adresy e-mail – odpowiednio adresy poczty elektronicznej służące do dokonywania zawiadomień i składania oświadczeń woli, za wyjątkiem przypadków w których niniejszy regulamin przewiduje formę pisemną:
  • Baza kont – zbiór Danych osobowych oraz innych danych przypisanych do danego Konta zamieszczonych na serwerze Sprzedającego po wprowadzeniu ich na stronie sklepu internetowego przez Użytkowników, które za ich zgodą są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób;
  • Dane osobowe – zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu pod adresem https://altavola-design.pl/loginedit.php?operation=edit informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedającego w celu prawidłowego realizowania świadczeń oraz innych celach operacyjnych i marketingowych, do których poza Administratorem ma dostęp wyłącznie osoba której dane dotyczą;
  • BOK – Biuro Obsługi Klienta jest dostępne pod numerem telefonu (22) 487 51 54 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 jak również pod adresem e-mail altavola@altavola-design.com oraz poprzez wykorzystanie formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem internetowym https://altavola-design.pl/contact-pol.html.
 • Adresem właściwym dla wszelkiej korespondencji związanej z działalnością Sklepu internetowego, ze szczególnym wskazaniem na przesyłanie oświadczeń o odstąpieniu od umowy czy wniosków reklamacyjnych oraz do zwrotów towarów jest:

Altavola Design Sp. Z o. o.
Ul. Wieleńska 1 A
64-980 Trzcianka

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Altavola Design Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 •  Oferowany towar w sklepie altavola-design.pl jest towarem wolnym od wad.

 

Wymagania techniczne do korzystania ze sklepu

 • Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • Kupujący powinien wykorzystywać urządzenie pozwalające do korzystania z sieci Internet;
  • Korzystanie z usług wymaga używania oprogramowania w formie przeglądarki internetowej, tj.: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, w możliwie najnowszej wersji oferowanej przez producenta oprogramowania, gdzie jako minimum określone zostaje:
   • Internet Explorer w wersji min. 8,
   • Opera w wersji min. 10,
   • Mozilla Firefox w wersji min. 4,
   • Google chrome w wersji min. 5;
  • Przeglądarka powinna umożliwiać wykorzystanie plików cookie oraz możliwość wykorzystania interpretatora JavaScript;
  • Sprzedający oświadcza, iż w ramach sklepu wykorzystuje pliki cookie w celu związanym z gromadzeniem informacji związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klienta, w szczególności utrzymania sesji zalogowanego użytkownika oraz dostosowania sposobu przedstawiania ofert sprzedażowych dostosowanych do potrzeb usługobiorców;
  • Możliwe jest również wykorzystanie innych przeglądarek niż zostały wymienione powyżej, jednak jedynie wymienione są objęte zapewnieniem prawidłowej współpracy z systemem Sklepu;
  • Sprzedający w ramach funkcjonowania sklepu przetwarza dane użytkowe użytkowników serwisu internetowego w ramach którego prowadzony jest sklep:
   • Adres IP,
   • Wersja przeglądarki,
   • Rodzaj przeglądarki,
   • System operacyjny.

Rejestracja Klientów w Sklepie

 • Korzystanie ze Sklepu wymaga dokonania rejestracji przez Klienta, co równoznaczne jest z założeniem Konta oraz zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Sprzedającym w zakresie możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu (prowadzenie Konta). Rejestracja oraz prowadzenie konta jest bezpłatne.
 • Dokonanie rejestracji w Sklepie Wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 • W celu wykonania rejestracji w Sklepie https://altavola-design.pl/ , czyli założeniu konta nowego Klienta należy pod adresem https://altavola-design.pl/client-new.php?register lub w trakcie składania zamówienia poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, login oraz hasło, opcjonalnie adres wysyłki. Wymagana jest po zapoznaniu akceptacja regulaminu sklepu altavola-design.pl oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do zapewnienia prawidłowej realizacji zamówień złożonych przez klienta w sklepie. Dane które zostały podane podczas rejestracji Klienta mogą zostać sprawdzone i w miarę potrzeb edytowane po poprawnym zalogowaniu się Klienta na konto i wybraniu opcji „DANE OSOBOWE”.
 • Po wykonaniu poprawnej rejestracji użytkownik otrzyma wiadomość potwierdzającą rejestrację na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
 • Każdorazowe logowanie do panelu Klienta odbywa się z wykorzystaniem danych podanych w formularzu podczas rejestracji.
 • W trakcie procesu rejestracji w sklepie altavola-design.pl tworzony jest profil Klienta. Zamieszczając wszelkie dane na koncie użytkownika, Klient oświadcza, że posiada pełne prawo do posługiwania się nimi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich w celu poprawnej realizacji zamówień i innych procesów wynikających ze specyfikacji Sklepu altavola-design.pl.
 • Klient który poprawnie założył konto w Sklepie altavola-design.pl uprawniony jest do pełnego korzystania z funkcji Sklepu, a w szczególności do składania zamówień na produkty dostępne w asortymencie Sklepu altavola-design.pl.
 • Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie z treścią oraz akceptacja Regulaminu (wraz z załącznikami i odnośnikami) jak również dodatkowych dokumentów takich jak Polityka Prywatności.
 • Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Umowa o świadczenie usług droga elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta zawarta zostaje na czas nieokreślony.
 • Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu altavola-design.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu altavola-design.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, zabronione jest wykorzystywanie Sklepu altavola-design.pl do innego celu niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności do rozsyłania spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu altavola-design.pl jakiejkolwiek działalności niezgodnej z przeznaczeniem Sklepu, a mogącej szkodzić podmiotom korzystającym ze Sklepu altavola-design.pl.

 

Zasady składania i realizacji zamówień

 • Prezentacja towarów na stronach Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 • Kupujący może złożyć sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności sklepu (dodając do „Koszyka” i zatwierdzając zamówienie w koszyku).
 • Zamówienia na Produkty oferowane w sklepie przyjmowane są poprzez stronę internetową https://altavola-design.pl/. Zamówień mogą dokonywać Użytkownicy posiadający aktywne Konto poprzez umieszczenie wybranych przez siebie Produktów w Koszyku.
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Za dni robocze w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni w których Biuro Obsługi Klienta jest nieczynne a zostały one podane do wiadomości na Stronach internetowych Sklepu altavola-design.pl.
 • W celu złożenia zamówienia należy:
   • Znajdując się na Stronie internetowej sklepu altavola-design.pl wybrać produkt/y będące przedmiotem zamówienia, a następnie po wybraniu żądanej ilości produktu, kliknąć „Dodaj do koszyka” dodać produkt do Koszyka,
   • Po zweryfikowaniu poprawności zawartości koszyka (ilość oraz ceny brutto), kliknąć „Przejdź dalej” gdzie wyświetlone zostanie okno umożliwiające zalogowanie się do Sklepu lub utworzenie konta dla nowego Klienta,
   • Po poprawnym wykonaniu rejestracji nowego Klienta lub poprawnym zalogowaniu się do Sklepu w kategorii „Dostawa i płatności” należy wybrać odpowiedni dla siebie sposób dostawy towaru oraz wybrać dogodny dla siebie sposób zapłaty, a następnie kliknąć „Przejdź dalej”,
   • W kategorii „Uwagi do zamówienia” należy zweryfikować poprawność „Dane zamawiającego”, „Adres dostawy”, „Dane odbiorcy”. W przypadku potrzeby zmiany danych należy odpowiednio wybrać „zmień dane zamawiającego”, zmień punkt dostawy”, „zmień dane odbiorcy”. W kategorii tej należy również określić chęć otrzymania faktury VAT, uwagi dla sklepu, uwagi dla kuriera,
   • W celu kontynuowania procesu składania zamówienia niezbędne jest zapoznanie się z Regulaminem Sklepu internetowego altavola-design.pl i potwierdzenie tego faktu poprzez akceptację „Akceptuję warunki regulaminu” jak również zapoznanie się Klienta z prawem do odstąpienia od umowy i potwierdzenie tego faktu poprzez akceptację „Zapoznałem się z moim prawem do odstąpienia od umowy”,
   • W trakcie składania zamówienia do momentu kliknięcia „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego towaru, jak i sposobu oraz kosztu dostawy. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie,
   • Po naciśnięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” wyświetla się całkowity koszt zamówionych produktów, łącznie z kwotą dostawy, wcześniej wybraną przez Klienta.
 • Sklep zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
 • Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na nowy przewidywany termin realizacji zamówienia oraz na uprawnienie Kupującego do:
  • Odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający zwolniony jest wówczas z obowiązku wykonania zamówienia w całości,
  • Odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części.
 • W przypadku braku towaru informacja taka będzie wyświetlana na karcie produktu, wówczas Klient nie będzie miał możliwości złożenia zamówienia.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia i jego wstrzymania (tj. odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży), niezależnie od możliwości realizacji zamówienia przez Sklep, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność budzi uzasadnioną wątpliwość np. brak możliwości telefonicznego potwierdzenia zamówienia. W takim przypadku sprzedający może uzależnić realizację zamówienia od dokonania zapłaty z góry przez Klienta, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty, od umowy odstąpić, przesyłając zawiadomienie Klientowi na jego adres e-mail.
 • Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informacje zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Informacja o przyjęciu danego zamówienia złożonego przez użytkownika widoczna będzie także w Panelu Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 2 powyżej, a chwila otrzymania przez Klienta przyjęcia zamówienia jest chwilą zawarcia umowy sprzedaży.
 • Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:
  • W przypadku zamówień płatnych przelewem  - z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego;
  • W przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia;
  • W przypadku zamówień płatnych przez operatora płatności – w chwili autoryzacji transakcji.
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.
 • Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta.
 • Informacja o minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta będącego Konsumentem, wynikających z umowy sprzedaży towaru, za który uznaje się czas od złożenia zamówienia do odbioru towaru, jest dostarczana Klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 • W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, Sklep dokona zwrotu wszystkich należności Klientowi.

Ceny produktów

 • Na całkowitą wartość zamówienia składa się cena towaru i koszty przesyłki.
 • Ceny Produktów podane są przy opisie danego Produktu na stronie Sklepu.
 • Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu przy produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) lub Euro (€ )i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 • Ceną ostateczną jest cena podana przy danym Produkcie na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 • Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
 • Aktualne koszty przesyłki podane są na stronie Sklepu pod adresem https://altavola-design.pl/pol-delivery.html.
 • Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę towaru i koszty przesyłki, zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 • Na fakturze VAT lub paragonie dostarczanym Klientowi wraz z towarem cena towaru oraz koszt przesyłki są podawane osobno.
 • Informacja o formach płatności zawarta jest w par. 7 niniejszego regulaminu.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu Sklepu, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą na zasadach dotychczasowych.
 • W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 • Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Bezpłatne dodatki promocyjno-reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

 

Dostawa

 • Dostawa towarów jest ograniczona do następujących krajów: Niemcy, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Holandia, Luxemburg, Litwa, Słowacja, Węgry, Wlk. Brytania, Bułgaria, Estonia, Francja, Lichtenstein, Łotwa, Rumunia Słowenia, Szwajcaria, Włochy, Szwecja, Serbia, Portugalia, Irlandia, Hiszpania, Finlandia, Chorwacja.
 • Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub innych firm kurierskich/transportowych.
 • Sprzedający realizuje zamówienie  niezwłocznie, zwykle w ciągu jednego dnia roboczego począwszy od następnego dnia roboczego i prowadzi następujące formy dostawy:
  • Wysyłkowa:
   • Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany pod wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich;
   • Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy;
   • Zamówienie złożone w sklepie realizowane są niezwłocznie zgodnie z informacją podaną  na karcie towaru w procesie zakupowym;
   • W przypadku płatności przelewem, powyższe terminy dostaw zostają wydłużone o czas realizacji przelewu (Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie);
   • Maksymalny termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 180 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostaw, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 180 dni roboczych.
   • Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dostarczony do Klienta drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres e-mail. Dane umieszczone na dokumencie sprzedaży są zgodne z podanymi przez Klienta przy składaniu zamówienia.
   • Przed odbiorem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy nie przyjmować przesyłki lub spisać z pracownikiem firmy kurierskiej dostarczającym przesyłkę protokół szkody przesyłki oraz jak najszybciej skontaktować się z BOK w celu wyjaśnienia sprawy. Nie dopełnienie obowiązku może spowodować odmowę uznania odpowiedzialności za uszkodzenia przez firmę kurierską, przenosząc tym samym winę za uszkodzenia na Kupującego.
   • Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować odmową przyjęcia odpowiedzialności za uszkodzenia przez formę kurierską / transportową przerzucając tym samym winę za uszkodzenia na Klienta.
   • Dostarczany towar dla Klienta jest wolny od wad. 

Sposoby płatności

 • Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
  • Przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o nr 66 1020 3844 0000 1902 0184 0537;
  • Płatność za pobraniem, przy odbiorze przesyłki (tylko na terenie Polski);
  • Płatnością elektroniczną w systemie PayPal oraz płatnościami obsługiwanymi przez ten system;
  • Płatnością elektroniczną obsługiwaną przez IAI S.A.;
  • W leasingu;
  • W ratach.
 • Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej jednego zamówienia płatnego przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych dwóch zamówień opłaconych z góry przelewem lub kartą kredytową.
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem IAI S.A.
 • W przypadku wyboru przez Klienta następujących sposobów płatności: przelew, karta kredytowa Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia (brak płatności jest jednoznaczny z odstąpieniem Klienta od umowy). W przypadku zamówień opłacanych przelewem, zastosowanie mają następujące dane do przelewu:

Bank: PKO Bank Polski S.A.
Numer konta do wpłat: 66 1020 3844 0000 1902 0184 0537
SWIFT: BPKOPLPW
Odbiorca: Altavola Design Sp. z .o .o.
Adres odbiorcy: ul. Wieleńska 1 A, 64-980 Trzcianka
Tytuł przelewu: nr zamówienia (podany w wiadomości e-mail)

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827; „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta (lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
  • polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
 • Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru następuje poprzez złożenie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie pisemnej na adres Sprzedającego podany w § 1. Sprzedający niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy otrzymane od Konsumenta, poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Klienta lub w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy (formularza zwrotu) dostępnego w Panelu Klienta kategoria „Zwroty towarów” (LINK).
 • Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru, wskazanego w pkt 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
 • W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy, zakupiony towar należy zwrócić na adres:

Altavola Design Sp. z .o .o.
ul. Wieleńska 1A
64-980 Trzcianka
(POLSKA)
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 • Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • Wraz ze zwracanym towarem należy dołączyć dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 • Zwrotu można dokonać z wykorzystaniem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej współpracującej ze Sklepem internetowym altavola-design.pl po wcześniejszym uzgodnieniem z BOK.
 • Sklep internetowy altavola-design.pl ponosi koszty zwrotu przy wszystkich dokonanych zakupach z zastrzeżeniem pkt. 5.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Rękojmia, Gwarancja, Reklamacje

 • Altavola Design Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Altavola Design, Wieleńska 1 A, 64-980 Trzcianka, stock@altavola-design.com. Altavola Design Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 • Altavola Design Sp. z o.o. jest producentem wybranych Towarów dostępnych w Sklepie. W odniesieniu do tych Towarów Altavola Design Sp. z o.o. jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.
 • W odniesieniu do Towarów, których producentem nie jest Altavola Design Sp. z o.o., producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 • Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon lub kserokopię/wydruk faktury). Reklamacja powinna również zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń do produktu.
 • Koszty związane z odesłaniem Sprzedawcy towaru reklamowanego, Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

Dane osobowe

 • Klient na etapie zakładania konta Użytkownika lub na etapie składania zamówienia bez rejestracji obowiązany jest do przeczytania oraz akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 • Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora z wykorzystaniem przestrzeni serwerowej udostępnionej przez zewnętrzną firmę hostingową.
 • Administrator przetwarza dane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, a w tym w celu obsługi zarejestrowanego konta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), zawierania i wykonywania z Klientem umowy sprzedaży na produkty z oferty sklepu internetowego https://altavola-design.pl/ , jej zmiany oraz rozwiązania, jak również reklamacji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i f RODO, a po wyrażeniu odrębnej zgody również w celach marketingowych, a w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi dedykowanego Newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora danych jest obsługa zarejestrowanych Kont użytkowników oraz realizacja procesu reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • W przypadku powzięcia przez Administratora danych osobowych wiadomości o nieprawidłowych lub nieaktualnych danych osobowych Użytkownika, może on zwrócić się do niego z prośbą o ich uzupełnienie lub uaktualnienie. Brak uzupełnienia lub uaktualnienia danych może wiązać się ze skierowaniem do Użytkownika odpowiedniego ostrzeżenia, zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych funkcjonalności w ramach sklepu internetowego, zablokowanie Konta do czasu wyjaśnienia sprawy, a nawet bezpowrotnego usunięcia Konta. Z chwilą bezpowrotnego usunięcia Konta administrator usunie wszystkie dane osobowe Użytkownika. Usunięcie danych może zostać wstrzymane do chwili zaspokojenia możliwych roszczeń wynikających z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Administrator może udostępnić dane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń z uwzględnieniem ustępu 5, a w przypadku Newslettera do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. W przypadku dokonanych zakupów, dane związane z rachunkiem/fakturą przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 • Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwymi danymi Klienta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w par. 10 ustęp 3 niniejszego Regulaminu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji celów określonych w § 10 ustęp 3 niniejszego Regulaminu.

Rozwiązanie umowy i usunięcie konta

 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (umowa o prowadzenie Konta) może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie informacji o wypowiedzeniu na adres e-mail odpowiednio Użytkownika lub Usługodawcy albo w formie pisemnej na adres właściwy dla korespondencji.
 • Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Konto zostaje usunięte z Bazy Kont przez Administratora.
 • Do usunięcia Konta po rozwiązaniu Umowy stosuje się odpowiednio postanowienia par. 10 ust. 5.

 

Postanowienia końcowe

 • Klient może kontaktować się ze sprzedawcą:
  • Pod adresem pocztowym: Altavola Design Sp. z .o .o., ul. Wieleńska 1 A, 64-980 Trzcianka, (POLSKA);
  • Za pośrednictwem strony internetowej: https://altavola-design.pl/;
  • Pod adresem poczty elektronicznej: altavola@altavola-design.com;       
  • Telefonicznie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00, pod numerem +48 22 487 51 54.
 • Sprzedający uprawniony jest do zmiany regulaminu.
 • Dokonanie zmiany Regulaminu przez Sprzedającego nie jest skuteczne wobec zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do danej umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.
 • Sprzedający poinformuje Użytkowników o zmianie regulaminu oraz o nowej jego treści w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta, uważa się, że zmiany zostały przez niego zaakceptowane. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Sprzedającego o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Altavola Design Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Altavola Design Sp z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Altavola Design Sp. z o.o..
 • Kupujący może, niezależnie od postanowień pkt 5 oraz 6, zwrócić się do Sprzedającego z wnioskiem o polubowne załatwienie dowolnego sporu dotyczącego zawartej umowy lub w innych sprawach dotyczących niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21.05.2018 roku.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 

POBIERZ

pixel