B2B

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Altavola-Design;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://altavola-design.pl/, http://altavola-design.de/, http://altavola-design.com/ za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Altavola-Design a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://altavola-design.pl/, http://altavola-design.de/, http://altavola-design.com

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep internetowy Altavola-Design, działający pod adresem http://pl.altavola-design.com/, prowadzony jest przez Altavola Design Sp. z o.o., Sikorskiego 69 B, 64-980 Trzcianka, NIP: 7831742481, REGON: 364516138. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000619778.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa

W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Altavola Design Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://altavola-design.pl/, http://altavola-design.de/, http://altavola-design.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Altavola Design Sp. z o.o. pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Altavola Design Sp. z o.o.  zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Altavola-Design.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Altavola Design Sp.z o.o.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Altavola-Design,

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://altavola-design.pl/, http://altavola-design.de/, http://altavola-design.com i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Altavola-Design Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku Polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do Niemcy, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Holandia, Luxemburg, Litwa, Słowacja, Węgry Wlk. Brytania, Bułgaria, Estonia, Francja, Lichtenstein, Łotwa, Rumunia Słowenia, Szwajcaria, Włochy, Szwecja, Serbia, Portugalia, Irlandia, Hiszpania, Finlandia, Chorwacja i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

– Firmy kurierskiej DPD.

Koszty dostawy wynoszą: LINK. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

Termin realizacji dostawy wynosi czas dostawy podany jest przy każdym produkcie indywidualnie (zazwyczaj 1-2 dni robocze) i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta rekomendowane jest, aby Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę sprawdził przesyłkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient proszony jest o poinformowanie o tym osoby dostarczającej przesyłkę i w obecności tej osoby spisanie stosownego protokołu szkody. Protokół szkody ułatwia i przyspiesza rozpatrzenie reklamacji ilościowej bądź jakościowej z firmą kurierską. Na spisanie protokołu szkody z kurierem klient ma 7 dni.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://altavola-design.pl/Regulamin-cterms-pol-18.html, http://altavola-design.de/, http://altavola-design.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

– przelewem

– przy odbiorze gotówką (tylko w Polsce)

– płatnością elektroniczną w systemie PayPal oraz płatnościami obsługiwanymi przez ten system

- płatnością elektroniczną obsługiwaną przez IAI S.A.

- bonem towarowym

- w leasingu

- ratach.

po zamówieniu

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz link do zwrotu towaru.

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Altavola Design Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy  poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy - formularza zwrotu. (Kliknij link poniżej)

Panel klienta / Zwroty

 

W ten sposób zostanie też zachowany termin odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu kwotę - równowartość zakupionego towaru, w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat transakcyjnych w związku z tym zwrotem.

 

Zwrotu dokonują Państwo przy użyciu formularza zwrotu, który jest dostępny powyżej, w ostatnim otrzymanym od sklepu e-mailu transakcyjnym lub też w Państwa panelu klienta w naszym sklepie. Możecie Państwo zdecydować czy zwrócicie towar wysyłając go w placówce Poczty Polskiej lub korzystając z usługi naszego kuriera, który odbierze paczkę pod wskazanym przez Państwa adresem.

Ponosimy koszty zwrotu rzeczy przy wszystkich zakupach. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jeżeli taka ewentualność wystąpi.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Altavola Design Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Altavola Design, Sikorskiego 69 B, 64-980 Trzcianka, stock@altavola-design.com. Altavola Design Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Altavola Design Sp. z o.o. jest producentem wybranych Towarów dostępnych w Sklepie. W odniesieniu do tych Towarów Altavola Design Sp. z o.o. jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. W odniesieniu do Towarów, których producentem nie jest Altavola Design Sp. z o.o., producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Altavola Design Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Altavola Design o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Altavola Design, Sikorskiego 69 B, 64-980 Trzcianka, informatyk@altavola-design.com lub przy użyciu formularza kontaktowego

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Altavola-Design zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

X. Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Altavola Design Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Altavola Design Sp z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Altavola Design Sp. z o.o..

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel