Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

WIELKIE WIOSENNE PORZĄDKI

Regulamin akcji promocyjnej „WIELKIE WIOSENNE PORZĄDKI”

§1
Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Organizator –  Altavola Design z siedzibą w 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 69 B, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:7824672483, Regon: 634404057
  2. Produkt promocyjny – jeden z modeli produktów oferowanych przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oznaczonych symbolem „WIELKIE WIOSENNE PORZĄDKI” prezentowane na liście produktowej: https://altavola-design.pl/pol_m_WYPRZEDAZ-653.html
 2. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
 3. Strona internetowa – strona WWW o adresie https://altavola-design.pl/pol_m_WYPRZEDAZ-653.html utrzymywana przez Organizatora w celu bieżącej obsługi promocji oraz komunikacji z Uczestnikiem w sprawach dotyczących promocji.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 2022-04-08, godz. 09:00 do dnia 2022-04-10, godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów.
 3. Celem promocji jest umożliwienie zakupienia Produktu promocyjnego z rabatem, możliwie największej liczbie Uczestników, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w § 4 niniejszego regulaminu.

§3
Zasady promocji

 1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość zakupienia towaru w promocyjnej cenie, która jest obniżona na podstawie ceny detalicznej brutto określonymi rabatami.
 2. Wartość procentowa rabatu jest przypisana do produktów promocyjnych znajdujących się na stronie https://altavola-design.pl/pol_m_WYPRZEDAZ-653.html
 3. Rabat dotyczy ceny produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia. W czasie trwania promocji ceny produktów przed użyciem kodu mogą ulec zmianie. Zmianie tej nie podlega cena po użyciu kodu rabatowego.
 4. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.
 5. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi równoległymi promocjami związanymi z użyciem kodu rabatowego w sklepie internetowym www.altavola-design.pl .

§4
Ograniczenia akcji promocyjnej

 1. Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona.
 2. Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów objętych promocją.
 3. Akcja promocyjna ma charakter jednorazowy, ograniczony czasowo.:
 4. Organizator nie zwraca wartości różnicy pomiędzy wartością towaru zakupionego poza czasem trwania promocji, a wartością zamówienia w czasie jej trwania.  
 5. W sytuacji gdy towary dostarczane w ramach jednej umowy obejmują produkty promocyjne, Organizator nie jest zobowiązany wyrazić zgody na zwrot jedynie towarów sprzedanych za pełną cenę.
 6. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw Uczestnika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz sprzedażą towarów, od których podróżnym przysługuje zwrot podatku od towarów i usług (zwrot VAT dla podróżnych -TAX FREE)

§5
Reklamacje

 1. Reklamacje można składać w dowolny sposób, np. korzystając z formularza zamieszczonego na stronie : https://altavola-design.pl/pol-returns-and_replacements.html Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja.
 4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r.

§6
Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Altavola Design z siedzibą w 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 69 B 2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej https://altavola-design.pl/, które są dostępne na https://altavola-design.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2020-12-18
 2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej.
 3. W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu promocji oraz ochrony praw innych Uczestników do skorzystania z promocji, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do tożsamości osoby składającej zamówienie, związku zamówienia z prowadzoną działalnością gospodarczą, autentyczności danych osobowych podanych w zamówieniu, czy też zgodności postępowania osoby składającej zamówienie z niniejszym regulaminem. Organizator może zwłaszcza zwrócić się do osoby, która złożyła zamówienie, o podanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w niniejszej promocji, np. dotyczących tego, czy zakup rzeczywiście został dokonany w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień niniejszego regulaminu, np.:
  1. dokonywanie zakupów (składanie zamówień) w ramach promocji jedynie pozornie w charakterze konsumenta, a w rzeczywistości w sposób sprzeczny z celem promocji, np. przy użyciu fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby bez jej zgody, lub
  2. prowadzenie działań, które mają na celu obejście niniejszego regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania promocji.
  3. W przypadku stwierdzenia, że zamówienie zostało złożone z naruszeniem lub obejściem niniejszego regulaminu (zwłaszcza, gdy zostało złożone w celu związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą), osoba, która je złożyła może zostać wykluczona z udziału w promocji, a zamówienie może zostać zrealizowane z pominięciem promocyjnych warunków opisanych w niniejszym regulaminie.
 5. Tytuły poszczególnych punktów regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.mediaexpert.pl/s,regulamin.
 7. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania ) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa mających zastosowanie do Promocji lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, gdy zmiana Regulaminu jest niezbędna do zgodnego z prawem przeprowadzania Promocji,
  2. zaistnienie okoliczności siły wyższej.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku konieczności sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich. Inna zamian zasad Promocji jest dopuszczalna o ile zmiana Regulaminu nie będzie prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Promocji, w szczególności nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed taką zmianą.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji
pixel